VỀ CHÚNG TÔI

chovay.chobanvay.com cung cấp thông tin về các khoản vay nhỏ ở Việt Nam. Trang web Dealoan.com không phải là một tổ chức tài chính. Trang chỉ cung cấp dịch vụ thông tin.

Lợi ích từ trang web của chúng tôi:

  • Truy cập vào tất cả các thông tin cần thiết;
  • Số lượng lớn các Tổ chức Tài chính Vi mô (MFI);
  • Cập nhật hàng ngày;
  • Đánh giá, ý iến, mô tả thực tế;
  • Sẵn có các ưu đãi mới nhất.

Cho quảng cáo và hợp tác:

e-mail: info@chovay.chobanvay.com